ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona
Carrer Aragó 141-143, 2-E
08015 Barcelona

 

 

 


Imprès de Sol·licitud - Alta de Soci


Dades personals (*)

Nom i cognoms:
Adreça completa:
Codi postal i població:
Telèfon/s:

Data de naixement (dia/mes/any):
Professió:
DNI:
E-mail:

De conformitat amb els Estatuts d'Aster, Agrupació Astronòmica de Barcelona, el sotasignant sol·licita ingressar com a Soci d'aquesta Entitat, per la qual cosa satisfà la seva primera quota corresponent a Soci Infantil / Juvenil / Titular / Protector (tatxeu-ne el que no correspongui).

Signatura de l'interessat i data (*):

 

 


(*) Els menors d'edat hauran d'avalar la sol·licitud facilitant també les dades personals i la signatura d'un dels pares o tutor legal.


Domiciliació bancària

Nom del banc o caixa:
Adreça:
Codi postal i població:
Titular del compte:

Número de compte complet:
       
 
       
 
   
 
                   

 

El sotasignant autoritza a carregar al compte indicat els rebuts presentats al cobrament per ASTER, Agrupació Astronòmica de Barcelona.

Signatura del titular i data: